ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 
 
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 10 
ประกาศการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
คู่มือการปฏิบัติงาน [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 61 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 30 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 36 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
รายงานผลการดำเนินงาน ปี2561 รอบ 6 เดือน [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 22 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 24 
แสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนตุลาคม [ 16 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 27 
[ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 24 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดสถานที่โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/62 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
แผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" จังหวัดอุทัยธานี (หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานีทุกส่วน) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 86 
ตรวจสอบข้อมูลหอกระจายในความรับผิดชอบของ อปท. (่ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 121 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0) เพิ่มเติม [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
แจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ปี 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์ช็อปหนังสือช่วยชาติ [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม มรภ.สวนสุนันทา [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
มาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ชาติและแผนแม่บท [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ประจำปี 2562 [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (การสรรหาตำแหน่งบริหารว่าง) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฝน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 2  [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
 
 
 
การดำเนินโครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว247 [รายละเอียดโครงการ] [กำหนดการ] [ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว320  [ 23 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 220  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ม.ค. 2560)    อ่าน 4015  ตอบ 0  
อยากย้าย (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 333  ตอบ 0  
ข้าวไรซเบอร์รี่ (11 ส.ค. 2558)    อ่าน 3488  ตอบ 12  
งานสืบสานประเพณีทำบุญลานทำขวัญข้าว ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 2272  ตอบ 6  
เชิญชิมมะปรางหวาน จากสวนพอเพียง ตำบลป่าอ้อ (30 มี.ค. 2558)    อ่าน 1236  ตอบ 3  
หัวหน้าสำนักงานปลัดยังว่างอยู่ใหม (2 ก.พ. 2558)    อ่าน 1332  ตอบ 6  
เชิญร่วมลอยกระทง วัดเขาวงศ์ หมู่ 11 ตำบลป่าอ้อ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 533  ตอบ 0  
โครงการคืนความสุขให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (4 ก.ค. 2557)    อ่าน 1749  ตอบ 3  
โบนัส (22 มิ.ย. 2557)    อ่าน 560  ตอบ 5  
วัดป่าอ้อจะมีการเททองหล่อพระวันที่ 12-14 เม.ย 57 หรอค่ะ (21 เม.ย. 2557)    อ่าน 719  ตอบ 1  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 762  ตอบ 0  
ลูกดกมาก (28 มี.ค. 2557)    อ่าน 627  ตอบ 1  
เมื่อไรลูกจ้างอปท.จะได้รับโบนัสกับเค้าบ้าง (19 มี.ค. 2557)    อ่าน 703  ตอบ 1  
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เปิดจองเหรียนหลวงปู่สังวาล ธัมมสาโร รุ่น 1 (20 ก.พ. 2557)    อ่าน 688  ตอบ 2  
คิดฮอดสาวป่าอ้อ เราควรทำอย่างไร (20 ก.พ. 2557)    อ่าน 715  ตอบ 2  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการน่ารักจัง (20 ก.พ. 2557)    อ่าน 796  ตอบ 1  
ท้องถิ่นสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย (21 ม.ค. 2557)    อ่าน 602  ตอบ 2  
ข้าวไรซเบอรี ข้าวเพื่อคนรักสุขภาพ สินค้าเด่นของ อบต.ป่าอ้อ (26 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1291  ตอบ 1  
ส่งความสุข ปี 2557 ให้ทุกท่าน (26 ธ.ค. 2556)    อ่าน 689  ตอบ 0  
 
 
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่าอ้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล